PO IR 3.3.3 GO TO BRAND

Tytuł projektu: Rozwój marki MOLLON PRO na rynkach zagranicznych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach poddziałania 3.3.3. – wsparcie MŚP w promocji marek produktowych GO TO BRAND
programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nr umowy: POIR 03.03.03-14-0032/16-00

Cel projektu: promowanie produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

– podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
– wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 1 178 340,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 718 500,00 PLN

Beneficjent: MOLLON COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacja o wyborze oferty

W dniu 22.09.2017 komisja oceniająca firmy Mollon Cosmetics dokonała przeglądu otrzymanych ofert w zakresie

– Meble ekspozycyjne na stoisko wystawiennicze wg załączonego projektu

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęło: 1 ofert.

W świetle kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym z dnia: 14.09.2017 uznano za najkorzystniejszą i wybrano do realizacji ofertę złożoną przez

– LUDWIMAR CASE, NIP: 1251188823